Plan de Convivencia

Normas de convivencia xeráis do Centro recollidas no PLAN DE CONVIVENCIA

 • Entradas e saídas do Centro
 • Uso do Centro
 • Corredores e escaleiras
 • Material
 • Aulas
 • Recreo
 • Servizos
 • Uso de teléfonos móbiles, aparellos de son e imaxe
 • Alcohol, tabaco e outras substancias ilegais ou nocivas.
 • Faltas de asistencia a clase
 • No ensino de réxime ordinario:  1º apercibimento, 2º apercibimento e 3º apercibimento
 • etc.

Para visualizar el documento completo en pdf, pincha aquí