Estatutos da Asociación

A asociación atópase inscrita no  Rexistro de Asociacións co número 310/1ª el 21 de xaneiro de 2004

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE PAIS DE ALUMNOS  “I.E.S. SALVADOR DE MADARIAGA-UNO”

CAPITULO I

Denominación, Fins, Domicilio e Ámbito

Artigo 1.

Coa denominación “Asociación de Pais de Alumnos I.E.S. Salvador de Madariaga-Uno” constitúese unha ASOCIACIÓN ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, e demais leis e disposicións complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de animo de lucro.

Artigo 2.

Esta Asociación constitúese por tempo indefinido.

Artigo 3.

Para o cumprimento destes fins realizaranse, loxicamente, todás aquelas actividades formativas,  culturais e de estudo e reunións con todos os sectores da comunidade educativa e todas aqueloutras  tendentes a cumprir os fins sinalados e que sexan conformes á lei e decididas polos órganos competentes.

Artigo 4.

Terá como fins os seguintes:

 1. Asistir aos pais e titores en todo aquilo que concierne á educación dos seus fillos e pupilos.
 2. Colaborar nas actividades educativas e extraescolares do Centro.
 3. Promover a participación dos pais dos alumnos na xestión do Centro.
 4. Asistir aos pais dos alumnos no exercicio do seu dereito a intervir no control e
  xestión do Centro.
 5. Facilitar a representación dos pais de alumnos no Consello Escolar do Centro.
 6. Estimular a participación dos pais de alumnos na programación xeral do ensino a través do órgano colexiado correspondente.
 7. Fomentar as relacións de cooperación do Centro con outros establecementos escolares e os sectores sociais e culturais da contorna.
 8. Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro, así como a efectiva igualdade de dereitos de todos os alumnos sen discriminación por razóns socioeconómicas,  ideolóxicas, confesionais, raza ou sexo.
 9. Requirir aos poderes públicos os cumprimentos das lleyes, regulamentos e plans de actuación relativos á educación, solicitando a atención e axudas que esta merece.
 10. Promover actividades formativas, culturais e de estudo.
 11. Promover reunións de colaboración de pais con profesores e as boas relacións entre ambos.
 12. E todos aqueloutros non recollidos nos estatutos e que sexan conformes á lei.

Artigo 5.

Para a realización das actividades que lle son propias a Asociación utilizará locais do Centro, a cuxo efecto o Director facilitará a integración das devanditas actividades na vida escolar tendo en conta o normal desenvolvemento da mesma.

A efectos da utilización dos locais do Centro a que se refiere o apartado anterior será necesaria a previa comunicación de Xunta Directiva da Asociación á Dirección do Centro.

Artigo 6.

Para o mellor cumprimento dos fins esta Asociación poderá integrarse na Federación Provincial de Centros Públicos da Coruña e conxuntamente con outras APAS na Confederación Galega de APAS de Centros Públicos (CONFAPA-GALICIA) e a nivel estatal na Confederación Española de APAS (CEAPA).

Artigo 7.
O ámbito da Asociación alcanzará a todos os alumnos do Centro Educativo e fixa o seu domicilio en Paseo de Rolda Nro. 49 da localidade da Coruña, provincia da Coruña.

CAPÍTULO II

Órgano de Representación

Artigo 8.

A Asociación estará representada e administrada por unha Xunta Directiva formada por:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Administrador-Tesorero
Sete (7) Vogais.

Todos os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuítos. Estes serán designados e revogados pola Asemblea Xeral Ordinaria ou Extraordinaria e o seu mandato terá unha duración de dous anos, renovándose a partir do segundo ano, cada ano a metade dos membros.

Artigo 9.

A elección de membros da Xunta Directiva pola correspondente asemblea, será polo procedemento de listas abertas.

Artigo 10.

A Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros os cargos correspondentes.

Artigo 11.

As vacantes que se puidesen producir por terminación do mandato, renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva, ou por incumprimento das obrigacións inherentes ao cargo, poderán cubrirse provisionalmente por membros que designen a Xunta Directiva ata que se celebre a primeira reunión da Asemblea Xeral.

Artigo 12.

Os membros da Xunta Directiva que esgotasen o prazo para o que foron elixidos, continuarán ostentando os seus cargos ata o momento en que se produza a aceptación dos que lles van a substituír.

Artigo 13.

A Xunta Directiva reunirase todos os meses do curso e ademais sempre que sexa convocada polo seu Presidente. Tamén deberá reunirse a petición dun terzo da totalidade dos seus compoñentes. Quedará válidamente constituída cando asista a metade máis un dos seus membros e, para os seus acordos sexan válidos, deberán ser tomados pola maioría dos votos correspondentes aos presentes. En caso de
empate, o voto do presidente será de calidade para deixar sen efecto o empate.

Artigo 14.
As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral, a todos os actos propios das finalidades da Asociación, sempre que non requira segundo estes Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral.
Son facultades particulares da Xunta Directiva:

 1. Dirixir as actividades da Asociación e levar a xestión económica e administrativa, acordando realizar os oportunos actos e contratos.
 2. Executar os acordos da Asemblea Xeral.
 3. Formular e someter á aprobación da Asemblea Xeral os balances, contas e programa anual de actividades.
 4. Resolver sobre a admisión de socios se fose necesario.
 5. Nomear delegados para algunha determinada actividade da Asociación.
 6. Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea e sexa conforme segundo a lei.

Artigo 15.

O Presidente terá as seguintes atribucións:

 • Representar legalmente á Asociación ante toda clase de Organismos Públicos
  ou privados
 • Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así como dirixir as deliberacións dunha e doutra 
 • Ordenar pagos e asinar xunto co Administrador-Tesoureiro os libramientos, cheques, etc.
 • Recibir en nome da Asociación calquera cantidade proveniente de subvencións de Entidades Públicas e/ou privadas
 • Autorizar coa súa firma os documentos, actos e correspondencia da Asociación
 • A doptarcalquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconsella,ou no desenvolvemento das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo dea dar conta posteriormente á Xunta Directiva
 • A sumirá tamén, en todo caso, todas as facultades que a Lei establece.

Artigo 16.

O Vicepresidente será o encargado de substituír ao Presidente en ausencia deste, motivada por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións que este. O Presidente poderá delegar neste as súas competencias para a atención ou xestión de asuntos determinados ou un conxunto dos mesmos, previa conformidade da Xunta  Directiva.

Artigo 17.

O Secretario terá ao seu cargo a Dirección dos traballos meramente administrativos da Asociación, expedirá certificacións, levará os Libros da Asociación legalmente establecidos e o ficheiro de Asociados e custodiará a documentación da Entidade, facendo que se cursen as comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas e demais acordos sociais inscribibles nos correspondentes rexistros, así como a presentación das contas anuais e do programa de actividades e o cumprimento das obrigacións documentais, nos termos que legalmente correspondan; ademais velará pola conservación dos locais sociais e gardará o selo da Asociación.

Artigo 18.

O Administrador-Tesoureiro estará encargado de recadar e con servar os fondos e bens da Asociación. Levará o Libro de Caixa e asinará os libramientos de fondos xunto co Presidente; elaborará o proxecto de presup uesto que a Xunta Directiva debe presentar ante a Asemblea Xeral e preparará as contas que deban someterse á devandita Asemblea.

Artigo 19.

Os Vogais terán as obrigacións propias do seu cargo como membro da Xunta Directiva e poderán recibir por acordo desta o encargo de presidir ou coordinar grupos de traballo así como a execución de encargos, comisións, representacións e outras tarefas que pola Xunta Directiva fósenlle encomendadas.

CAPÍTULO III

Artigo 20.

A Asemblea Xeral é o órgano supremo e soberano da Asociación e estará integrada por todos os socios.

Artigo 21.
As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. A ordinaria celebrarase obrigatoriamente unha vez ao ano, dentro do catro meses seguintes ao peche do exercicio e nela proporase a aprobación do as contas e orzamentos e programa xeral da actuación social. Tamén nela procederase á elección de membros da Xunta Directiva cando corresponda por imperativo estatutario; as extraordinarias celebraranse cando as circunstancias aconsélleno, a xuízo do Presidente, cando a Xunta Directiva acórdeo ou cando o pida ou solicite formalmente por escrito polo menos un terzo dos asociados.

Artigo 22.

As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por escrito expresando o lugar, día e hora da reunión, así como a orde do día con expresión concreta dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da asemblea, en primeira convocatoria, haberán de mediar polo menos 15 días, podendo así mesmo facerse constar a data e hora en que se reunirá a asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar un prazo inferior a media hora.

Artigo 23.

As asembleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela a maioría dos asociados e en segunda convocatoria, calquera que sexa o número de asociados presentes. Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas, cando os votos afirmativos superen aos negativos non sendo
computables a estes efectos os votos en branco nin as abstencións.

Artigo 24.

Será necesario o voto favorable dos dous terzos dos asociados presentes na asemblea para adoptar as seguintes decisións:

 1. Nomeamento das Xuntas Directivas.
 2. Disposición e Alleamento de Bens.
 3. Solicitude de Declaración de utilidade Pública da Asociación.
 4. Integración en Federacións.
 5. Modificación Estatutaria.
 6. Disolución da Asociación.

Articulo 25.

Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios:

 1. Socios fundadores, que serán aqueles que participen no acto de constitución
  da Asociación
 2. Socios de numero, que serán os que ingresen despois de  a Asociación.

CAPITULO IV

SOCIOS

Artigo 26.

Poderán ser membros da Asociación todos os pais ou titores maiores de idade, dos alumnos que cursan estudos no IES de SALVADOR DE MADARIAGA que teñan capacidade de obrar.

Artigo 27.

Serán dereitos dos asociados:

 1. Elixir, ser elegible para todas as funcións representativas da Asociación.
 2. Ter voz e voto nas reunións da Asociación.
 3. Tomar parte en todas as actividades da Asociación e utilizar os servizos que poidan establecerse en beneficio dos socios.
 4. Dirixir peticións e propor iniciativas aos Órganos de Goberno da Asociación.
 5. Solicitar e recibir da Xunta Directiva canta información precisen sobre a xestión asociativa
 6. Asistir a todas as reunións e actos convocados pola Xunta Directiva.
 7. Colaborar activamente no cumprimento dos fins da Asociación e na execución e eficacia dos mesmos.

Artigo 28.

Serán deberes dos socios:

 1. Observar e cumprir os estatutos da Asociación e os acordos da Asemblea.
 2. Contribuír economicamente ao sostemento da asociación na forma e modo que se estableza na Asemblea Xeral.

Artigo 29.

Causarase baixa na Asociación:

 1. Por petición do interesado.
 2. Por baixa dos fillos matriculados no Centro.
 3. Por falta de pagamento das cotas por un período superior a tres meses e mediando un apercibimento previo da Xunta Directiva.
 4. Por incumprimento do Estatuto.
 5. Por utilización da Asociación con fins alleos aos específicos da mesma

Para excluír a calquera socio polas causas do apartado d e e do anterior artigo, deberá abrirse un expediente pola Xunta Directiva no que se sinalarán detalladamente os feitos que orixinan a expulsión. Así mesmo deberase ouvir ao propio expedientado que poderá presentar un prego de descargo alegando o que considere conveniente no seu defensa e que se unirá ao expediente que estudará a Xunta Directiva e proporá a decisión que considere oportuna. Se optase pola expulsión presentaraa na próxima Asemblea Xeral que despois de ouvir á Xunta Directiva e ao Socio se o solicitar, tomará unha decisión que será inapelable.

Artigo 30.

Os recursos económicos para o desenvolvemento dos fins e actividades da Asociación serán os seguintes:

 1. As cotas dos socios periódicas ou extraordinarias que serán determinadas pola Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva.
 2. As subvencións, legados, herdanzas ou doazóns que puidese recibir de forma legal e que sexan aceptados tanto que proveñan de persoas físicas ou xurídicas.
 3. Calquera outro recurso de procedencia lícita.

Artigo 31.

A Asociación carece de patrimonio fundacional. Artigo 32. O exercicio asociativo e económico coincidirá co inicio e finalización do curso escolar fixado pola Administración Educativa para cada ano academicamente.

CAPÍTULO V DISOLUCIÓN

Artigo 33.

Esta Asociación disolverase voluntariamente cando así o acorden a Asemblea Xeral convocada ao efecto e por acordo dunha maioría de dous terzos dos asociados.

Artigo 34.

En caso de disolución nomearase unha comisión liquidadora a cal, unha vez extinguidas as débedas e se existise sobrante líquido destinarase a aquelas entidades sen fin de lucro dedicadas á realización de fins educativos cun espírito similar ao que anima esta asociación e que se sinalará na Asemblea Xeral en que se acorde a liquidación.

Podes descargar os estatutos no seguinte enlace: EstatutosAnpa