INFORME DO INSTITUTO

Estimadas familias:
Informamos dalgunhas cuestión xerais do Instituto que poden ser do voso interese.
Instalacións.- As instalación permanecen pechadas. O acceso queda restrinxido aos membros do equipo directivo (que asisten de un en un) e a ocasionais operarios de mantemento.
Atención ao público.- Ata nova orde da administración, toda a actividade presencial segue suspendida, incluída a tramitación da admisión de alumnado e a emisión de documentos en secretaría. Está activo o correo do centro e o teléfono, de 10:00h a 13:00h.
Persoal do instituto.- O profesorado fai o seguimento do curso desde as súas casas e cos seus propios medios. A situación dos traballadores do centro é moi dispar, tanto no que se refire ao equipamento como á situación persoal. Non se cubren as baixas de profesorado nin as de persoal non docente. Actualmente, hai dous docentes con baixa non cuberta. As súas funcións son redirixidas ao persoal dispoñible ou asumidas por dirección.
Planificación do fin de curso.- Desde o inicio do estado de alarma os centros estamos demandando instrucións precisas en relación á avaliación, á promoción e á titulación do noso alumnado. Como centro, non podemos decidir nada neses aspectos, pero ao mesmo tempo, estamos forzados a seguir coa actividade. Aínda que xa estamos inmersos de pleno no terceiro trimestre, non sabemos en que medida podemos avanzar nos temarios, descoñecemos cómo poderemos avaliar, descoñecemos os criterios que debemos aplicar para que un alumno poida pasar de curso ou titular e non temos indicacións sobre o procedemento de recuperación de materias pendentes. Polo tanto, estamos nun estado de indefinición perigoso, que nos leva a traballar moito pero render pouco e a que falte uniformidade de criterios. Esperamos con ansia que a Consellería faga chegar as súas instrucións aos centros o luns 27.
Seguimento das clases.- Desde a suspensión da actividade presencial os centros recibimos indicacións para que o profesorado continuase  a docencia desde as súas casas. A realidade a día de hoxe é que ese seguimento está a ser desigual, tanto nas ferramentas que se utilizan como na intensidade con que se usan. Os motivos son cando menos tres: a ausencia de instrucións por parte da Consellería de Educación, que non define con claridade o que se pode e o que se debe facer; a difícil situación persoal dos membros da comunidade educativa, incluídos os docentes; e a precariedade material na que nos desenvolvemos todos. Cabe esperar que coas inminentes instrucións da nosa administración educativa poidamos concretar no noso ámbito as condicións de traballo e regular de xeito máis eficiente a actividade no que queda de curso.
Actividades do alumnado.- É outro dos aspectos que están pouco definidos na normativa. Só contamos con indicacións xerais, que non axudan a definir nin o contido nin a intensidade do traballo que se debe propoñer ao alumnado. Estamos a recibir queixas das familias en todos os sentidos, tanto por exceso como por carencia de traballo. O único certo e que, a día de hoxe, carecemos de calquera indicador (aparte das queixas dos alumnos) que nos permita saber cal é o punto preciso.
Ferramentas TIC.- Estanse a utilizar ferramentas e recursos moi diversos, dependendo de varios factores. A plataforma máis utilizada é Classroom, porque xa contaba con relativa implantación no instituto. É bastante completa, e ten asociadas outras funcionalidades que tamén aproveitamos, como o correo. Presenta, especialmente entre o alumnado máis novo, certos problemas no envío e control dos traballos, pero a práctica vai facendo que se mellore neste aspecto. En menor medida tamén se utiliza a Aula Virtual. Puntualmente, dependendo da asignatura, estase a facer uso de máis ferramentas telemáticas que resultan idóneas para usos moi determinados. En canto ao equipamento do alumnado, traballamos en localizar aos rapaces con máis problemas para seguir conectados ao sistema (fenda dixital) e facemos chegar ás familias os equipos dos que dispoñemos.
ABAU.- O alumnado de 2º de Bacharelato vive unha situación de especial dificultade, pola incerteza sobre o desenvolvemento das probas de ABAU. Cómpre transmitirlles por todas as vías unha mensaxe de tranquilidade, porque, por fin, a planificación do remate do curso se está a definir estes días. O Ministerio emitiu xa a Orde do 22 de abril que regula o marco das probas. Agora é inminente a planificación da nosa Consellería, que deberá concretar a forma en que se pode avanzar e a maneira de avaliar. De momento, sabemos dúas cousas: que se retrasa todo o proceso de fin de curso (o que nos da certo desafogo por non ter que facer precipitadamente a avaliación final) e que as probas están sendo deseñadas coa máxima optatividade. Unha vez coñecida a regulación en Galicia, actuaremos canto antes para poder dicirlles aos rapaces o que lles queda por diante nestes próximos meses.
Volta do alumnado ás aulas.- Estamos á expensas da regulación das autoridades sanitarias e educativas. Sabemos que é intención da Consellería volver a ter actividade presencial co alumnado antes de que remate o curso, pero a día de hoxe descoñécese cando e en que forma sería. Pola nosa parte, como non é seguro que os alumnos volvan e é case imposible que volvan en situación de normalidade, desde dirección traballamos co suposto de que hai que fialo todo ao traballo a distancia. Non contemplamos exames masivos en ningún caso, de ningún tipo e en ningún nivel. Se se pode facer algún tipo de actividade presencial co alumnado antes do 19 de xuño, seguramente vai ser parcial e adaptada. Contamos con ter que organizar o acceso de forma limitada e para atender obxectivos priorizados: alumnado que remata etapa, alumnado con necesidades educativas especiais, titorías…
Atención ás familias.- Entre os aspectos que están por regular normativamente está o das titorías. Estanse artellando mecanismos que poidan garantir unha atención telemática ao alumnado e ás familias que sexa eficiente e sistemática. De momento esta atención estase a facer con varios dos medios disponibles: Abalar, correo electrónico, teléfono. As cuestión puntuais deben tratarse directamente co docente implicado. Se esa vía non funciona, poden dirixirse ao teléfono ou ao correo do centro, que será atendido por dirección.
Orientación.- O Departamento de Orientación ten nesta situación excepcional un protagonismo indudable. Está a traballar en localizar e atender ao alumnado con máis dificultades para seguir o proceso de ensinanza e en apoiar á labor das titorías. Na páxina web do centro, no apartado do seu departamento, dispón de diversos recursos de utilidade nas casas. A través do correo do centro, está á disposición da comunidade educativa para dar resposta a calquera problema do seu ámbito.
Por último, os traballadores do Instituto desexamos que nas vosas familias vivades esta insólita situación sen incidencias graves. Co noso traballo, esperamos facilitar todo o posible este trance aos nosos alumnos e esperamos acertar a seguir o curso sen botar losas innecesarias sobre eles.
Un saúdo

Juan Sanmartín Fernández
Director do IES Salvador de Madariaga